Spis treści

Polityka prywatności

Ogólne postanowienia

1.1. Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Odpowiedzialnym administratorem danych jest Sklepsoft.pl (dalej nazywany administratorem danych).

1.2. Osoba, której dane dotyczą w kontekście tej polityki prywatności, odnosi się do klienta lub innej osoby fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

1.3. Klient w kontekście tej polityki prywatności odnosi się do każdego, kto kupuje towary lub usługi na stronie internetowej administratora danych.

1.4. Administrator danych przestrzega zasad przetwarzania danych ustanowionych w aktach prawnych, w tym przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, uczciwie i bezpiecznie. Administrator danych potwierdza, że dane osobowe były przetwarzane zgodnie z postanowieniami aktów prawnych.

Zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych

2.1. Dane osobowe zbierane, przetwarzane i przechowywane przez administratora danych są pozyskiwane elektronicznie, głównie przez stronę internetową i e-mail.

2.2. Udostępniając swoje dane osobowe, osoba, której dane dotyczą, udziela administratorowi danych prawa do zbierania, organizowania, używania i zarządzania danymi osobowymi na cele określone w niniejszej polityce prywatności, które osoba, której dane dotyczą, bezpośrednio lub pośrednio udostępnia administratorowi danych podczas zakupu towarów lub usług na stronie internetowej.

2.3. Osoba, której dane dotyczą, jest odpowiedzialna za zapewnienie, że dostarczone dane są dokładne, prawidłowe i kompletne. Świadome podawanie fałszywych informacji jest uznawane za naruszenie tej polityki prywatności. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana niezwłocznie informować administratora danych o wszelkich zmianach w dostarczonych danych.

2.4. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobie, której dane dotyczą, lub osobom trzecim w wyniku podania fałszywych danych przez osobę, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych klienta

3.1. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe osoby, której dane dotyczą:

3.1.1. Imię i nazwisko;

3.1.2. Data urodzenia;

3.1.3. Numer telefonu;

3.1.4. Adres e-mail;

3.2. Ponadto, administrator danych ma prawo zbierać informacje o kliencie z publicznie dostępnych rejestrów.

3.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych:

a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach; b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; c) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych; d) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez osobę trzecią, chyba że interesy te są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 3.4. Przetwarzanie danych osobowych w celu:

3.4.1. Cel – bezpieczeństwo i ochrona Maksymalny okres przechowywania danych osobowych – zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

3.4.2. Cel – przetwarzanie zamówień Maksymalny okres przechowywania danych osobowych – (12 miesięcy)

3.4.3. Cel – zapewnienie działania usług e-sklepu Maksymalny okres przechowywania danych osobowych – (12 miesięcy)

3.4.4. Cel – zarządzanie klientami

Maksymalny okres przechowywania danych osobowych – (12 miesięcy)

3.4.5. Cel przetwarzania – działalność finansowa, księgowość Maksymalny okres przechowywania danych osobowych – zgodnie z terminami określonymi przez prawo.

3.4.6. Cel przetwarzania – marketing Maksymalny okres przechowywania danych osobowych – (12 miesięcy)

3.5. Administrator danych ma prawo udostępniać dane osobowe klientów osobom trzecim, takim jak upoważnieni przetwórcy danych, księgowi, firmy transportowe i kurierskie oraz firmy świadczące usługi transferowe. Administrator danych jest odpowiedzialnym przetwórcą danych osobowych. Administrator danych przekazuje niezbędne dane osobowe do przetwarzania płatności upoważnionemu przetwórcy, Stripe, Inc.

3.6. Przy przetwarzaniu i przechowywaniu danych osobowych osoby, której dane dotyczą, administrator danych wprowadza środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem i jakimkolwiek innym niezgodnym z prawem przetwarzaniem.

3.7. Administrator danych będzie przechowywał dane osób, których dane dotyczą, w oparciu o cel przetwarzania, ale nie dłużej niż 1 rok.

Prawa osoby, której dane dotyczą

4.1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu i wglądu w swoje dane osobowe.

4.2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać informacje o przetwarzaniu jej danych osobowych.

4.3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzupełnić lub poprawić niedokładne dane.

4.4. Jeśli administrator danych przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.

4.5. Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do obsługi klienta sklepu internetowego pod adresem (witam@sklepsoft.pl) w celu wykonania swoich praw.

4.6. Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość złożenia skargi do Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych w celu ochrony swoich praw.

Postanowienia końcowe

5.1. Niniejsze warunki ochrony danych zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), Unia Europejska.

5.2. Administrator danych ma prawo częściowo lub całkowicie zmienić warunki ochrony danych, informując osoby, których dane dotyczą, o zmianach za pośrednictwem strony internetowej (witam@sklepsoft.pl).

Czytaj więcej: Warunki dostawy |  Polityka zwrotów i reklamacjiWarunki zamówienia